Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

A través de la present política de privacitat de la societat H2O COMUNICACIÓ SL. desitja informar a totes les persones que naveguin i accedeixin al lloc web www.h2ocomunicacio.com sobre els tractaments de dades personals realitzades.

L’accés al lloc web no requereix un registre previ. En tot cas, l’Usuari amb la seva navegació accepta íntegrament la present política de privacitat i política de cookies.

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal de la societat H2O COMUNICACIÓ SL. l’informa:

Responsable del fitxer:

La societat H2O COMUNICACIÓ SL..

B 63583835

C/ Unió 37-41 – 08302 Mataró (Barcelona).

Finalitat i conservació de les dades: H2O COMUNICACIÓ SL tractarà les dades dels usuaris conforme les següents finalitats:

  1. Gestionar l’ús de les funcionalitats posades a disposició a través del lloc web. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i/o mercantil entre l’usuari i H2O COMUNICACIÓ SL. Per al cas que les sol·licituds efectuades per un usuari no mantinguin una relació contractual, les dades es conservaran fins a haver resolt aquesta sol·licitud.
  2. Donar curs a les sol·licituds d’ocupació i gestionar els processos de selecció. Les dades tractades per a aquesta finalitat es conservaran com a màxim durant 1 any des de la seva recepció o finalització del procés de selecció.
  3. Mantenir informats als usuaris mitjançant comunicacions comercials sobre serveis i novetats de l’H2O COMUNICACIÓ SL.

L’usuari solament rebrà aquestes comunicacions comercials en cas d’acceptació, marcant la casella corresponent.

Aquestes dades solament seran tractats fins al moment en el qual l’usuari retiri el seu consentiment o exerceixi el dret d’oposició.

Destinataris Les dades dels usuaris no se cediran a tercers a excepció d’obligació legal.

Drets :  En qualsevol moment l’usuari podrà exercir gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió les dades, així com els altres drets regulats al Reglament (UE) 679/2016, això és, el dret a la portabilitat i a la limitació del tractament, mitjançant escrit acompanyat d’una còpia del DNI o document vàlid que ho identifiqui a H2O COMUNICACIÓ SL al domicili C/ Unió 37-41 – 08302 Mataró (Barcelona) (Ref. “Protecció de Dades”), o a la següent adreça de correu electrònic info@h2ocomunicacio.com. H2O COMUNICACIÓ SL informa l’usuari que, si ho estima oportú, té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada a l’apartat de contacte?

Pel que fa als formularis del lloc web, l’usuari ha d’emplenar els marcats com “requerit”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que H2O COMUNICACIÓ SL no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, H2O COMUNICACIÓ SL quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’usuari facilita a H2O COMUNICACIÓ SL. han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitza i sense errors. L’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Menors d’edat

Els menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals a H2O COMUNICACIÓ SL sense el consentiment dels seus pares i/o tutors legals.

En cas que H2O COMUNICACIÓ SL detectés que l’usuari fos menor de 14 anys es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document d’identitat equivalent, o en el seu cas, l’autorització dels seus pares i/o tutors legals, causant baixa en cas de no acreditar el compliment d’aquest requisit o falta de resposta.

Quines mesures de seguretat té implantada l’empresa?

H2O COMUNICACIÓ SL informa que el tractament que realitza de dades personals es realitza en tot moment de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.

H2O COMUNICACIÓ SL té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el qual preveu la normativa vigent.

Xarxes socials

H2O COMUNICACIÓ SL. pot disposar de perfils a les xarxes socials amb la finalitat de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats a través de la pàgina web, interactuar amb els usuaris i oferir el canal d’atenció i interacció social.